Acceseaza Software

Porneste-ti proiectul de afacere in 4 pasi!

Click aici

Asociatie familiala

1. Conditii pentru a se putea infiinta o Asociatie familiala

Pot desfasura activitati economice in cadrul asociatiilor familiale persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care au initiativa constituirii asociatiei familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor asociatiei familiale;

b) starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;

c) au calificarea - pregatire profesionala sau, dupa caz experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;

d) nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;

e) indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.

2. Autorizatia

Autorizatia pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale, denumita in continuare autorizatie, se elibereaza, la cerere:

a) in cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala solicitantii isi au domiciliul sau resedinta;

b) in cazul desfasurarii activitatii in contextul prestarii de servicii, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala solicitantii vor presta activitatile respective.

Primaria are obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de autorizare sau, dupa caz, de completare a autorizatiei, sa elibereze autorizatia si copia certificata a acesteia. O asociatie familiala are dreptul de a detine o singura autorizatie. Pentru desfasurarea altei activitati care nu este prevazuta in autorizatie, este necesara completarea autorizatiei. Activitatile de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca pot fi realizate, in conditiile stabilite de dispozitiile legale in vigoare, fara a fi necesar ca aceste activitati sa fie prevazute in autorizatie.

3. Dovada calificarii profesionale

Calificarea dobandita in Romania poate fi dovedita cu urmatoarele documente, dupa caz:

a) diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant preuniversitar sau universitar;

b) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;

c) certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare;

d) cartea de mestesugar, obtinuta in conditiile prevazute de actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia;

e) carnetul de munca al solicitantului, din care sa reiasa ca acesta a fost incadrat in munca pe o durata de minim 2 ani in activitatea, meseria sau ocupatia pentru care se solicita autorizarea;

f) declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale;

g) alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Persoanele fizice care apartin Asociatiilor familiare care au dobandit calificarea in strainatate trebuie sa depuna pentru obtinerea autorizatiei, dupa caz:

a) atestatul de recunoastere si/sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevazute la alin.1 lit.a);

b) atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita in strainatate, in afara sistemului de invatamant, de cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ale statelor apartinand Spatiului Economic European.

 

Societate comerciala

Etapa 1: Realizarea dosarului de infiintare

1. Activitati preliminare

Viitorii asociati/ actionari (persoane fizice sau juridice) trebuie sa aleaga, de comun acord: forma juridica a societatii, sediul social, obiectul de activitate, capitalul social, durata de functionare, modul de dizolvare si lichidare a societatii.

De asemenea, ei trebuie sa stabileasca organele de conducere si administrare si sa precizeze localitatile in care isi vor deschide sucursale sau filiale, daca este cazul: obtinerea cazierului fiscal (de la Registrul Comertului), dovada rezervarii firmei (de la Registrul Comertului), dovada rezervarii emblemei (optional, de la Registrul Comertului), obtinerea specimenului de semnatura.

2. Redactarea actului constitutiv

Redactarea actului constitutiv se va realiza la Registrul Comertului si va cuprinde informatii despre societatea comerciala care va fi infiintata in functie de forma juridica a acesteia (S.R.L., S.A. sau alta forma legala).

3. Hotararea organului statutar (in original)

In cazul in care asociatii sunt persoane juridice, acestia trebuie sa depuna hotararea organului statutar din care sa rezulte decizia de a participa la constituirea societatii si contributia la capitalul social. Persoana imputernicita trebuie sa semneze actul constitutiv in numele societatii fondatoare.

Etapa 2: Inregistrarea la Registrul Comertului

Se obtine o cerere de inregistrare (formular tipizat) si o declaratie pe propria raspundere (formular tipizat) de la Biroul de Relatii cu Clientii de la Registrul Comertului din judetul unde va fi sediul social al societatii. Aceste documente pot fi obtinute gratuit si de pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului.

1. Verificarea actelor si inregistrarea societatii comerciale la Registrul Comertului

Referentul de la Registrul Comertului identifica depunatorul actelor si verifica, in prezenta depunatorului, daca actele sunt corecte si complete. In cazul in care unele acte nu sunt corecte sau complete, ele pot fi inregistrate in forma incompleta iar referentul va inregistra cererea, apoi va intocmi referatul cu obiectiunile sale si va prezenta dosarul judecatorului delegat pentru a fi solutionat. Inregistrarea unei noi societati in Registrul Comertului se face numai in baza unei incheieri a judecatorului delegat pe langa Registrul Comertului sau a unei hotarari judecatoresti irevocabile (in cazul in care legea nu prevede altfel).

Cererea de inmatriculare in Registrul Comertului se face, daca legea nu prevede altfel, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

2. Inmatricularea in Registrul Comertului

Daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege, judecatorul delegat va dispune inmatricularea in Registrul Comertului a noii societati. Reprezentantul Registrului Comertului va inregistra datele care sunt inscrise in cererea depusa, in 48 de ore de la data cand hotararea judecatorului a devenit irevocabila. Apoi va fi publicata in Monitorul Oficial hotararea judecatorului.

In urma acestei inmatriculari, comerciantul primeste un Numar de Inmatriculare si Codul Unic de Inregistrare de la Ministerul Finantelor Publice. Astfel, comerciantul capata personalitate juridica.

De asemenea, primeste un certificat constatator care atesta faptul ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere (formularul tip) privitoare la autorizarea obiectelor de activitate solicitate.

3. Autorizatia de functionare

Autorizatia de functionare pe baza declaratiei pe propria raspundere (formularul tip) se obtine prin intermediul Biroului Unic din cadrul Registrului Comertului unde solicitantul inregistreaza sediul social.

Etapa 3: Documentele obtinute dupa inregistrarea in Registrul Comertului

Dupa ce noua societate comerciala este inregistrata in Registrul Comertului, comerciantul sau imputernicitul primesc, dupa caz, urmatoarele documente:

Dupa ce noua societate comerciala este inregistrata in Registrul Comertului, comerciantul sau imputernicitul primesc, dupa caz, urmatoarele documente:

1) Incheierea de Inregistrare (emisa de catre judecatorul-delegat de catre Registrul Comertului)

2) Certificatul de Inregistrare (formular tipizat, cu regim special si securizat), care arata ca persoana juridica a fost luata in evidenta Registrului Comertului si in evidenta organului fiscal si cuprinde urmatoarele date: - firma (denumirea comerciantului, asa cum este inscrisa in actul constitutiv), sediul social, activitatea principala, codul unic de inregistrare (CUI), atributul fiscal (un cod din cifre si litere ce atesta faptul ca persoana juridica a fost luata in evidenta organului platitor de TVA, daca este cazul), seria si numarul de ordine,data emiterii certificatului.

3) Certificatul Constatator, care atesta inregistrarea in Registrul Comertului a declaratiei pe propria raspundere (formularul tip) prin care solicitantul isi asuma responsabilitatea privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor pe care le-a declarat.

Etapa 4: Activitati necesare dupa obtinerea documentelor ce atesta inmatricularea

Dupa ce inregistrarea si inmatricularea societatii sunt finalizate, pentru a putea desfasura activitati economice, mai trebuie realizate urmatoarele activitati:

1) Stampila societatii comerciale: se obtine pe baza unei copii xerox a certificatului de inregistrare, de la orice firma autorizata.

2) Deschiderea contului curent: se poate realiza la orice unitate bancara si se transfera capitalul social din contul de capital in contul curent al firmei.

Pentru aceasta, este nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele acte: actul constitutiv, actele de identitate ale asociatilor, stampila, chitantele care atesta plata taxei de deschidere a contului curent, actele ce dovedesc calitatea de comerciant obtinute de la Registrul Comertului.

3) Realizarea documentelor cu regim special (chitantier, facturier etc.)

 

Intreprindere individuala

1. Etapele infiintarii unei intreprinderi individuale

Pentru a infiinta o intreprindere individuala, viitorul titular trebuie sa intocmeasca documentatia necesara pe care sa o depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in raza caruia acesta isi stabileste sediul profesional, la ghiseu, prin corespondenta sau prin biroul de asistenta si reprezentare din cadrul primariilor.

Prima etapa, prealabila, in procedura de infiintare o reprezinta rezervarea denumiriiintreprinderii individuale, prin depunerea la ORCT a cererii de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (original), completata cu trei denumiri, in ordinea preferintelor si achitarea taxei de registru. Dovada de rezervare firma se obtine in cursul aceleiasi zile daca cererea de verificare se depune la ghiseul ORCT, a continuat sursa citata.

Important! Numele intreprinderii individuale se compune din numele titularului intreprinderii scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia, la care se adauga sintagma "intreprindere individuala".

A doua si ultima etapa a infiintarii intreprinderii individuale consta in inregistrarea efectiva la ORCT a cererii de inregistrare si autorizare a functionarii impreuna cu dosarul cuprinzand toate actele necesare pentru infiintarea acesteia.

2. Durata procesului de infiintare

Procedura de inregistrare la ORCT dureaza trei zile lucratoare din momentul depunerii la ORCT a dosarului cu actele necesare, in cazul in care acesta a fost corect si complet intocmit.

Totusi, termenul de trei zile se poate prelungi, daca dosarul a fost depus cu documente/informatii lipsa, pentru ca acestea vor trebui completate ulterior.

In plus, titularul va trebuie sa suporte si costurile cu copii xerox, cu copiile legalizate la notar si, dupa caz, specimenul de semnatura.

Totodata, daca titularul intreprinderii individuale este cetatean strain, acesta trebuei sa plateasca si taxele privind echivalarea studiilor de catre Ministerul Educatiei.

Important! O intreprindere individuala poate avea angajati cu contract de munca si poate colabora cu alti intreprinzatori. Astfel, potrivit OUG nr. 44/2008, titularul unei intreprinderi individuale, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

 

Persoana fizica autorizata

1. Conditii pentru a putea fi Persoana Fizica Autorizata

Pentru a desfasura activitati economice in mod independent, persoana care are calitatea de angajat propriu, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fi implinit 16 ani (exceptie cei care desfasoara activitati economice in mod independent);

b) starea de sanatate dovedita cu certificat medical, sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatie;

c) sa aibe calitatea necesara desfasurarii acelei activitati;

d) sa posede autorizatie speciala emisa de organele competente potrivit legii, pentru desfasurarea activitatii economice a caror exercitere necesita o autorizatie speciala conform legii;

e) sa nu fi fost condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea unor infractiuni privind regimul legal stabilit pentru unele activitati sau a infractiunii de fals.

Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent trebuie sa detina autorizatia eliberata in conditiile legii.

2. Autorizatia

Autorizatia pentru desfasurarea de catre persoana fizica a unor activitati economice in mod independent se elibereaza la cerere de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea. Daca insa personele fizice nu au domiciliul in Romania li se elibereaza autorizatia de catre primarii unitatii administrativ-teritoriale pe a caror raza isi au resedinta. Autorizatia va cuprinde in mod obligatoriu activitatile principale.

Persoanele fizice care desfasoara activitatile economice in mod independent, au dreptul sa desfasoare numai activitati pentru care sunt autorizate. In cazul in care acestea doresc desfasurarea altei activitati care nu este prevazuta in autorizatie, este necesara completarea atorizatiei. O persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent are dreptul de a detine o singura autorizatie.

Investeste in oameni ! Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului DANTES: Dezvoltam antreprenori – o alternativa eficace pentru sistemul de ocupare (Cod. POSDRU/123/4.1/S/131989)
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro